Her finner du ryper i fjellet!


Oppdatertdato: 2014-09-20 Tema: Vilt Forfatter: Utgiver: Matoppskrift.no Først Utgitt: Fotograf: Fjellstyrene Kilder: Fjellstyrene.no


Dersom du skal på rypejakt i høst ser det ut som du kan glede deg. Mange av de 94 fjellstyrene har nå fått resultatene fra sine takseringer. Resultatene varierer en del, men generelt sett ser det ut som de 25.000 jegerne som jakter småvilt på statsallmenningene har noe å se fram til. Fjellstyrenes årlige takseringer danner grunnlag for jakttider, kvoter og eventuelt andre reguleringer til beste for jegere og rypebestanden. I år har over 25 fjellstyrer benyttet den nye hønsefuglportalen for registrering og analyser av takseringsdata. Den komplette RypeRapporten får du her!

Trøndelag

Ålen og Haltdalen fjellstyrer
Her er det en del variasjoner, men det er klart større produksjon av kyllinger i 2014 enn tidligere. Bestanden kan sammenlignes med 2007 og 2011. Reguleringer av kvoter, kortsalg og jakttid vil bli fastsatt på møte 8. september. I begrenset periode 15/9. – 5/10 er alle jaktkort solgt både for jakt med og uten hund.

Åfjord fjellstyre
I Åfjord er det en positiv vekst fra 2013 og en middel på 10,3 ryper per km2. Takseringsresultatene varierer veldig. Den som er heldig kan oppleve dager med mye fugl og fjellstyret vedtok 19.08.2014 en ukekvote på 12 ryper per jeger i begrenset periode. Noen få kort er enda ledig i september og det kan også være muligheter for hytte.

Snåsa fjellstyre
I Snåsafjellene har det vært god kyllingproduksjon i sommer. Bestanden er på tur opp, men det er ennå veldig ujevnt med fugl i terrenget. Det ser også ut som det har vært god produksjon på skogsfugl. Med bakgrunn i bestandssituasjonen har fjellstyret vedtatt å sette fangstbegrensningen pr jeger til inntil 4 ryper/dag før jul, og 1 rype/dag etter jul. Det er viktig for fjellstyret å kunne opprettholde et jakttilbud også vinterstid.

Steinkjer fjellstyre
Hos Steinkjer fjellstyre rapporterer Fjelloppsyn Oddvar Hallås at takseringspersonell har observert 220 ryper, noe som gir en beregnet tetthet på nesten 17 ryper pr km2. Produksjonen er beregnet til å være nesten 5 kyllinger pr par. Det ligger med andre ord an til en bra rypesesong på statsallmenningene i Steinkjer.

Fjellstyrene i Lierne
Takseringsresultatene viser at det har vært en god kyllingproduksjon (6,6 kyllinger pr. høne). Det er fortsatt langt mellom kullene og at det er ujevnt mellom områder. Bestandsestimatet viser en gjennomsnittlig tetthet på ca. 15 ryper pr. km2, noe som er litt under gjennomsnittet. Fjellstyrene i Lierne har satt kvoter til 5 ryper pr. jeger pr. dag, hvorav maks 3 kan være lirype. Fra 1. januar er kvoten 4 ryper pr. jeger pr. dag, maks 2 liryper. Det kan felles maksimalt 2 skogsfugl pr. jeger pr dag.

Selbu fjellstyre
I Selbu har det vært en økning i rypebestanden til tross for snøvær i juni. Kyllingproduksjonen ligger på 6 mot 6,7 i 2013, så det har vært en god kyllingproduksjon dette året også. Tettheten er også høyere enn i 2013, så det er bra med stamfugl. Fjelloppsyn Unni Killi forteller at årets produksjon er bra og omtrent som i 2013, tettheten er bedre enn den har vært på mange år. Ut fra dette, og et klart mål om å beholde nok stamfugl i områdene blir vedtaket om dagsbegrensning og jakttid for høsten 2014 fattet om kort tid.

Fjellstyrene i Stjørdal
I Stjørdal er det taksert 89 km. Tettheten for Stjørdal endte på 17 ryper/km2 og med en produksjon på 5,9 kyllinger/høne. Dette er en bra økning i forhold til de siste årene. Det er derimot stor variasjon både når det gjelder tetthet og produksjon mellom områdene som er taksert. Det har vært bra med mus i terrengene og det er nok årsaken til de positive tallene. Fjellstyrene i Stjørdal har også positive signaler når det gjelder produksjon på skogsfugl og fjellrypa, men dette er noe mere usikkert.

Namsskogan fjellstyre
Hos Namsskogan fjellstyre viser takseringen en brukbar produksjon med 5,9 kyllinger pr høne. Tettheten har også steget en del fra de 2 foregående årene. Man er likevel et stykke under tettheten til de «gode årene» 2007, 2008, 2010 og 2011. Det rapporteres også om en del gnagere, men foreløpig ikke noe lemen. Dagskvotene fastsettes senere, men det blir nok ikke store endringer fra i 2013. Det ser imidlertid ut som det er bra både orrfugl, storfugl og jerpe, sier Jarle Fløan, Fjelloppsyn i Namsskogan.

Oppland

Ringebu fjellstyre
I Ringebu er det en oppgang i kyllingproduksjon i forhold til de siste årene. Tettheten ser også ut til å ha økt, men som vanlig er det noe variasjon mellom de tre jaktfeltene. Det ser ut som det blir et middels godt rypeår. Det blir fra jaktstart 15. september med dagskvoter høyere enn i fjor. Ut i fra et forsvarlig uttak på ca. 15 % av bestanden legges taksering, inntrykk fra treningsfelt og jaktrapporter til grunn for vurdering av jakt i tredje periode (6.10.-23.12.). Ellers ser det ut til at det er bra med hare, og i år tilbys et begrenset antall 5-dagers kort for harejakt med hund.

Øystre Slidre fjellstyre
Årets resultat viser en økning i den søndre delen av allmenningen som har vært fredet for rypejakt de siste to år. Økningen i sør begrunnes i hovedsak med betydelig bedre kyllingproduksjon. I midtre og nordre områder er det god produksjon, men noe lavere tetthet enn i 2013. Det er registrert smågnagere på alle takseringslinjer sør for Vinstervassdraget. Lengst nord er det noe færre observasjoner av smågnagere. Her er det også noe lavere kyllingproduksjon. Konklusjon etter årets taksering er at det er noe lavere totalbestand enn i 2013, men at det er jevnere fordeling, og at kyllingproduksjonen er jevnt god.

Vestre Slidre fjellstyre
Taksering viser en kyllingproduksjon på 5,7 pr. høne og ei tetthet på 14 ryper pr. km2. Taksering av lirypebestanden danner grunnlag for fjellstyrets forvaltning av arten. Kyllingproduksjonen har økt siden 2013 og en har også observert mer stamfugl. Det ble observert smågnagere på alle takseringslinjene. Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 viser til at det er forsvarlig med et jaktuttak på 15% av beregnet bestand etter taksering. Dette vil da ikke påvirke neste års hekkebestand. Forutsetningen for et slikt uttak er en kyllingproduksjon på mer enn 2,5 kylling/høne. Kyllingproduksjonen i Vestre Slidre statsallmenning er beregnet til 5,7 kylling/høne. Leveområdet til lirypa i statsallmenningen omfatter ca 175km² og bestanden er på ca 2450 ryper. Det høstbare overskuddet er beregnet til ca 370 ryper.

Fron fjellstyre
Takseringene av lirype i Fron statsallmenning indikerer en tetthet under middels god. Tettheten er beregnet til 13 (7-24) liryper pr. /km2, og antall kyllinger pr/2 voksne er beregnet til 4. Det må altså være kun et forsiktig uttak for at det ikke skal gå utover neste års hekkebestand.

Gausdal fjellstyre
I Gausdal meldes det om en oppgang fra fjoråret med 10 ryper pr. km2 og bra kyllingproduksjon (6,6 pr. voksne). Det ligger nok an til en fortsatt ganske begrenset rypejakt. Rypejakta er begrenset fram til 5. oktober og det er fastsatt dagskvote på to ryper.

Dovre fjellstyre
Resultatene etter årets taksering viser stor variasjon innen ulike områder. Samlet sett er antall fugl pr.km2 litt lavere enn i 2013, med liten forskjell når det gjelder kyllingproduksjon. Grimsdal viser her en svak positiv økning. Takseringsresultatene medfører at gjeldende jaktbegrensninger videreføres.

Lesja fjellstyre
I Lesja er produksjon tilnærmet lik fjoråret, men tettheten har gått noe ned. Det ser ut til at snøværet i juni fikk stor betydning for produksjonen i nord og vest på Dalsida. Fjellstyret vedtok i sak 1/2014: Hvis takseringsresultatet på lirype er på over 20 rype/km2 kan det vurderes å åpne for kortsalg etter 10. oktober. Resultatet er godt under 20/km2 så rypa vil være fredet fra 10. oktober også i 2014. Bag limit/periodekvote blir som i 2013

Lom fjellstyre
God vårbestand, en tidlig og varm, fin sommer med myke smågnagere, gjorde at forventningene til en god høstbestand har vært store. Resultatet av takseringene tyder på at forventningene ikke vil bli innfridde fullt ut. Forholdene varierer som noe fra område til område, men totalinntrykket er at det er middels, eller litt over middels bra bestand. Kullstørrelsen varierer, men kyllingene er jamt over store. Fjellrypebestanden er ikke taksert. Inntrykket er at det er bra med kull, men mange av kullene er små. Det har i flere år vært labert med fjellrype, så det er utsikter til at det vil bli en oppgang.

Hedmark

Folldal fjellstyre
Takseringene i Folldal viser en oppgang på lirype, men naboområder har nedgang. Når det gjelder fjellrype mener fjellstyret å registrerer en oppgang her også, men denne bestanden er ikke taksert. Fjellstyret drøfter for tiden hvilke reguleringer som skal benyttes for å hindre for stor avskytning.

Kvikne fjellstyre
Resultatene viser en bestand i vekst. Samlet sett viser tallene en tetthet på 20,5 ryper pr. kvm, noe som er en oppgang på 6 ryper pr. kvm fra i fjor. Kyllingproduksjonen ser også bra ut (6, 35 pr par). Det er også mye mus i fjellet, selv om lemenet er nesten helt fraværende. Rovfugl er det også en god del av, men aller mest tårnfalk som ikke utgjør noen fare for rypa. Fjellstyret diskuterer i disse dager kvoter for året, men det blir trolig lite forandring fra i fjor med 5 ryper pr jeger. Fjellstyret åpner også for trening av hund fra 1. oktober.

Engerdal fjellstyre
Engerdal fjellstyre melder om at årets takseringer viser en heller lav bestand på omtrent fjorårets nivå med 9 ryper pr km2 og en produksjon pr høne på 5,4 kyllinger. Fjellstyret vedtok 27. august å ikke åpne for salg av ytterligere jaktkort. Kvotene ble fastsatt til 2 ryper/skogsfugl pr dag (maks en røy/orrhøne) og ukekvote på maks 4 ryper/skogsfugl hvorav maks 1 av skogsfuglene kan være røy eller orrhøne.

Sollia fjellstyre
I fjor var rypebestanden hos Sollia fjellstyre på bedringens vei etter et bunnår i 2012. I 2013 viste det seg å være god produksjon, men lite stamfugl. Som et resultat av fjorårets gode produksjon har det vært mer stamfugl og en fortsatt god produksjon. Det er nå gjennomført rypetaksering i Setningen og Atnedal Statsallmenning. Resultatet for 2014 ble derfor en dobling i antall ryper per km2 og faktisk en noe bedre produksjon enn i fjor (9,8 pr km2, 4,8 kyllinger pr høne)

Buskerud

Øvre Numedal fjellstyre
Fjellstyret kan med glede melde om fine kull og 8 kyllinger i gj.snitt. Med 12 ryper pr. km2 åpnes det for moderat jakt. Dette vitner om en bestand i vekst. Kvotene på 5 pr. uke og 10 pr. sesong opprettholdes. Dette fremkommer tydelig på hvert jaktkort. Med relativt få søknader har de fleste fått sine ønsker oppfylt mht periode og område, i alle fall utenom den mest populære perioden for jaktfelt Halne/Hein.

Hordaland

Eidfjord fjellstyre
Eidfjord fjellstyre melder også gledelig at det er bra med rype og derfor åpnet for jakt. Det blir et avgrenset kortsalg slik at det blir en «tålt» jakt. Fjellstyret håper jegerne er dette bevisst slik at det er grunnlag for jakt påfølgende år. Fjellstyrene forvalter småviltjakta på i 30 mill daa statsallmenningsareal sør for Nordland. Jakt og fiske i disse områdene er populært på grunn av generell god forvaltning, tilgjengelighet og akseptable priser. Fjellstyrene har også over 300 unike fjellhytter, mange tilgjengelig via booking på www.inatur.no. Rettigheter til jakt og fiske i statsallmenningene forvaltes av fjellstyrene etter bestemmelser i fjelloven.

Siste nytt fra vår fjellverden finner du på Fjellstyrene.no eller Fjellstyrene på facebook

AnnonseJensens Spesial Rype


Prøv også Jensens Spesial Rype.

Antall porsjoner = 4
Dato lagt inn eller oppdatert 27.06.2002
Kalkulering og publisering av Knut Pettersen
Opprinnelig kilde til oppskriften er Øyvind Jensen
Bildet er tatt av Øyvind Jensen

Ingredienser

Regn 1 rype pr person.

Kraft til saus

Ryggbein og lår av 4 ryper
1 gulrot
1 løk
1/4 knollselleri
10 knuste einebær
1/2 ts timian
50 g rosiner
1 ss smør
vann

Saus til 4 personer

1 ss sukker, helst uraffinert
2-3 ss hvitvinseddik
6 dl rypekraft
4 dl rømmeFremgangsmåte

Flå og rens rypene, ta vare på hjerte og krås. Klipp ut ryggbeinet med låra slik at bryststykke er et heilt stykke. Sett bryststykke på rist i en gryte med kokende vann, vanne må ikke gå over rista. Sett på tett lokk og la de dampe i 7-8 minutter. Ta ut rypene og avkjøl de under et oppvrid koppehankle.Skjer ut bryststykkene med en skarp kniv, varm de på et brett i ovnen på 200 grader i 4-5 minutter før servering.

Kraft til saus. Hakk bein og lår av rypene i småstykker. Rens og skjer grønnsakene i terninger. Brun bein og grønnsaker godt i smør i en jerngryte. Fyll på vann til det står 2-3 cm over bein og grønnsaker. Kok opp og skum godt av. Tilsett krydder og rosiner, la det koke i 20-30 minutter. Sil av.

Saus til 4 personer. Dryss sukker i en stor gryte og la sukkeret smelte. Ha i eddiken og la det koke litt, slå i kraft og rømmen. Kok sausen inn til det halvparten eller til han er passe tjukk og smakfull. Smak til. Sausen kan og eventuelt jevnes med litt maisennamel utrørt i vann.

Rypebrystene varmer du som nevnt noen minutter ovnen før servering. Server med rista sopp og brokkoli kokt i noen få minutter i vann med litt salt og smør

Raskt næringsinnhold

Denne retten har 130,08 kcal pr 100 gram.
Denne retten har 2,21 gr karbo pr 100 gram.
Denne retten har 7,12 gr fett pr 100 gram.
Denne retten koster Kr: 13,28.- pr 100 gram.

Les hele oppskriften her med fullt utregnet næringsinnhold ++

Rypekylling i fløtesaus


Prøv også Rypekylling i fløtesaus.

Antall porsjoner = 4
Dato lagt inn eller oppdatert 22.05.2002
Kalkulering og publisering av Knut Pettersen
Opprinnelig kilde til oppskriften er Mat.no
Bildet er tatt av Mat.no

Ingredienser

2 ryper, gryteferdige
100 g spekk i skiver
75 g meierismør
5 dl rypekraft
2 dl melk
4 dl kremfløte eller seterrømme
Salt og pepper
Einebær
GudbrandsdalsostFremgangsmåte

Kle rypene med spekkskiver og bind dem opp. Krydre med salt og pepper og stek dem raskt i meierismør. Rør inn kraft blandet med melk og fløte (rømme). Ha i einebær og revet brunost.og varm opp til kokepunktet. Ta opp rypene når de er passe kokt og hold dem varme. Kok inn sausen til passe konsistens og smak til med salt og pepper.

Server ½ rypebryst pr person på rykende varme tallerkner, med rørte tyttebær, grønnsaker og eplekompott og gode poteter til.

Raskt næringsinnhold

Denne retten har 198,23 kcal pr 100 gram.
Denne retten har 1,09 gr karbo pr 100 gram.
Denne retten har 17,15 gr fett pr 100 gram.
Denne retten koster Kr: 9,87.- pr 100 gram.

Les hele oppskriften her med fullt utregnet næringsinnhold ++

Rypebryst på eple- og byggrynsalat


Prøv også Rypebryst på eple- og byggrynsalat.

Antall porsjoner = 4
Dato lagt inn eller oppdatert 20.03.2010
Denne retten tar ca 40-60 min å lage
Kalkulering og publisering av Knut Pettersen
Opprinnelig kilde til oppskriften er Melk.no
Bildet er tatt av Melk.no

Ingredienser

2 stk rype

Saus:
ca 6 dl helmelk
½ stk gulrot
¼ stk knollselleri (sellerirot)
¼ stk løk
1 dl rødvin
80 g tørket sopp (skogsopp)
1 dl kremfløte
ca 2 ss crème fraîche
ca 2 dråpe sukkerkulør
smake til med nykvernet salt og pepper

100 g byggryn
2 stk eple
½ stk rødløk
½ stk sitron
1 ss olivenolje
2 ss frisk timian finhakket
nykvernet salt og pepper


Her presenterer vi en hovedrett med smaker fra Østlandet. Oppskrift av Charlotte Mohn.


Fremgangsmåte

Bein ut rypebrystene og legg rypebrystene til side.

Saus:
Brun skrogene i smør. Legg dem i en gryte og tilsett melk. Ha i terninger av grønnsaker, løk og tørket skogsopp. Kok opp, skum av og la trekke forsiktig i 45-60 min. Sil kraften.
Kok inn rødvin til halv mengde. Tilsett fløte og la det koke inn til sausen begynner å tykne. Sil sausen. Smak til med innkokt rødvin, crème fraîche, salt og pepper. Ha i noen dråper sukkerkulør til sausen får ønsket farge.
Brun rypebrystene raskt i smør ved sterk varme. Sett de til side.

Kok byggryn etter anvisningen på pakken og avkjøl. Del eplene i små terninger. Bland gryn, epler og hakket løk. Lag dressing av sitronsaft, olje og timian. Smak til med salt og pepper. Bland inn dressingen i byggryn, eple og rødløk.

Varm rypebrystene før servering i forvarmet ovn på 200 °C eller på damp i ca 2 – 3 minutter. Rypebrystene skal være gjennomvarm med en rosa kjerne. Kjernetemp 58 °C.
La de hvile i noen minutter før brystet skjæres opp og anrettes på tallerken.

Raskt næringsinnhold

Denne retten har 124,2 kcal pr 100 gram.
Denne retten har 8,27 gr karbo pr 100 gram.
Denne retten har 5,15 gr fett pr 100 gram.
Denne retten koster Kr: 15,75.- pr 100 gram.

Les hele oppskriften her med fullt utregnet næringsinnhold ++Legg inn kommentar eller trykk liker på denne artikkelen.


Intern:2966Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6, 4630 Kristiansand Orgnr.: 911 668 602 mva.